Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Nabízí obory automechanik, cukrář, kuchař-číšník, truhlář, hotelnictví a podnikání.

Prezentace školy

     

Školská rada Integrované střední školy Slavkov u Brna, příspěvková organizace

 

Školská rada Integrované střední školy Slavkov u Brna, příspěvková organizace, byla zřízena na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, na jednáních jsou aktivně a věcně řešeny problémy, které vychází z běžného chodu školy.

Podle §168 zákona č. 561/2004Sb., školský zákon, odst.(1) se školská rada:

• vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
• schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
• schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
• schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
• podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
• projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
• projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
• podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Školská rada ISŠ Slavkov u Brna, příspěvková organizace má devět členů. Zástupci zřizovatele byli jmenováni dne 4. února 2015 usnesením Rady Jihomoravského kraje, ostatní členové byli zvoleni v souladu s volebním řádem. Funkční období členů trvá tři roky.

Zástupci zřizovatele:
• Ing. Marie Jedličková do 18. 5. 2017
• Dagmar Živníčková od 18. 5. 2017
• Mgr. Petr Kostík
• Bc. Zdeněk Pavlík - předseda školské rady

Zástupci  pedagogických pracovníků školy:
• Mgr. Dana Mihálová
• Ing. Lenka Stránská
• František Zouhar

Zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků:
• Alice Drozdová
• Ing. Jan Fiala
• Jana Tihelková

Go to top