Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb.

Ředitel školy:
Mgr. Vladislava Kulhánková
jmenována Radou Jihomoravského kraje od 1. listopadu 2012 dekretem č.j. JMK 121808/2012
544 220 233 
 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Pracovník pověřený přijímáním a vyřizováním stížností a poskytováním informací:
Ing. Martina Závodná 
asistentka ředitele školy
544 221 581 
 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

formát pdfSměrnice pro poskytování informací

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Informace, které škola vede o žákovi, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. :
a) jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, 
b) údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání,
c) obor, formu a délku vzdělávání, jde- li o střední a vyšší odbornou školu,
d) datum zahájení vzdělávání ve škole,
e) údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk,
f) údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je dítě, žák nebo student sociálně znevýhodněn, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem dítěte nebo nezletilého žáka nebo zletilým žákem či studentem poskytnut, 
g) údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
h) datum ukončení vzdělávání ve škole; údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno,
i) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností, telefonické spojení.

Seznam základních právních předpisů, kterými se škola ve své činnosti řídí:
a) zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, 
b) zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona v platném znění, 
c) zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, 
d) zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, 
e) zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů v platném znění, 
f) zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění,
g) zákona 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů, v platném znění, 
h) vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění
i) vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři v platném znění, 
j) vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku v platném znění
k) vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů v platném znění, 
l) vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění, 
m) vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích a školských účelových zařízeních v platném znění,
a dalšími pokyny a předpisy zřizovatele školy a všeobecnými právními předpisy. 

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění